Informace k organizačnímu zabezpečení závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Aktualizace: Náhradní termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021 jsou:

Třída PS2 – provozní služby (69-54-E/01): písemné zkoušky 7.9.2021 v 8:00, praktické zkoušky 8.-9.9.2021 v 8:00

Třída ZV1,2 – zahradnická výroba (41-52-E/02): písemné zkoušky 7.9.2021 v 8:00, praktické zkoušky 8.9.2021 v 8:00.

Podrobné informace naleznete v dokumentu ke stažení na konci této stránky.


Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. 01. 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. 02. 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku v červnu 2021, pokud prospěl ze všech povinných předmětů v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, koná opravnou nebo náhradní zkoušku v termínu do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v červnu 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Závěrečná zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut.

Ústní zkouška se nekoná.

Hodnocení závěrečné zkoušky: hodnocení písemné zkoušky nebo praktické zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 je možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení celkového hodnocení. Celkové hodnocení se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí.

Nedostaví-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu a svou nepřítomnost řádně omluví a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uzná, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky
do 31. srpna 2021. Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním.

Harmonogram závěrečných zkoušek žáků 2. ročníku střední školy obor 41-52-E/02 Zahradnická výroba a obor 69-54-E/01 Provozní služby:

Třída ZV1,2

obor vzdělání: Zahradnická výroba, 41-52-E/02, denní studium

Termíny závěrečných zkoušek

  • písemné: 2.6.2021
  • praktické: 9.6.2021
  • ústní: nekoná se

Předseda

Ing. Martin Bouša

Třída PS2

obor vzdělání: Provozní služby, 69-54-E/01, denní studium

Termíny závěrečných zkoušek

  • písemné: 3.6.2021
  • praktické: 10.-11.6.2021
  • ústní: nekoná se

Předseda

Bc. Libuše Mihalincová

Informace ke stažení

[download id=“5186″]

[download id=“6156″]